GDPR

Privacy and Data Protection Policy

Citadelo s.r.o., so sídlom Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava, IČO 44 257 848, (ďalej len „prevádzkovateľ“) rešpektuje súkromie svojich zákazníkov a dodržiava všetky platné zákony a predpisy o ochrane osobných údajov, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ osobných údajov spracováva osobne údaje zákazníkov, ktorí:

A) mu poskytnú emailovú adresu, meno a telefónne číslo s požiadavkou o kontaktovanie, prípadne inou otázkou, prostredníctvom formulára na stránke https://citadelo.com. Účelom spracovania osobných údajov je kontaktovanie zákazníka za účelom poskytnutia informácií o službách prevádzkovateľa.

B) mu poskytnú emailovú adresu, meno a telefónne číslo s požiadavkou na odber noviniek, ktoré prevádzkovateľ zasiela prostredníctvom emailu osobám, ktoré o nich prejavili záujem poskytnutím svojej emailovej adresy na tento účel.

Osobné údaje zákazníkov sa spracovávajú v prípade účelu A) vyššie pre vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a v prípade účelu B) vyššie na základe slobodne daného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Príjemcami osobných údajov sú zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí sú oprávnení spracovávať osobné údaje na účely uvedené v tejto politike a sú viazaní zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. Ak by sme s Vami uzatvárali zmluvu, môžeme požadovať dodatočné osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie danej zmluvy a bez ktorých by sme neboli schopní daný zmluvný vzťah uzatvoriť.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje zákazníkov po dobu trvania komunikácie so zákazníkom alebo počas trvaní zmluvného vzťahu so zákazníkom a následne ostávajú archivované v CRM systéme prevádzkovateľa, až pokiaľ zákazník nepožiada o ich výmaz. Pri spracúvaní na základe súhlasu sa údaje uchovávajú po dobu udelenia súhlasu.

Vaša e-mailová adresa a osobné údaje nebudú zdieľané na akékoľvek marketingové účely so žiadnou inou spoločnosťou. Spracovanie Vašich osobných údajov na našich webových stránkach nepodlieha automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu na účely priameho marketingu.

Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať proti spracúvaniu. Zákazník má tiež právo svoj súhlas odvolať, ak je dané spracúvanie na základe právneho titulu súhlasu. Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s GDPR.

Zákazník môže prevádzkovateľa kontaktovať na https://citadelo.com/sk/kontakt/ a môže svoje práva uplatniť písomne na adrese prevádzkovateľa alebo elektronicky na adrese [email protected]. Pri odbere marketingových noviniek môžete odvolať svoj súhlas emailom na [email protected] a taktiež kliknutím na pole „odhlásiť z odberu“ ktoré sa nachádza na konci každých noviniek. Prevádzkovateľ používa na zabezpečenie osobných údajov zákazníkov technické a organizačné opatrenia, ktoré sú primerané hrozbám, ktorým sú osobné údaje vystavené. Prevádzkovateľ pravidelne prehodnocuje a aktualizuje tieto opatrenia. Osobne údaje sú spracúvané na území EÚ.

Dokument je zverejnený na webovej stránke prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ využíva web cookies

Súbory cookie používame na to, aby sme Vám zaistili používateľský komfort pri návšteve webu a zlepšili výkon jeho funkcií. Súbory cookie, ktoré sú zaradené do kategórie „Nevyhnutné“, sú uložené vo Vašom prehliadači, pretože sú nutné na umožnenie základných funkcií stránky.

Používame aj súbory cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať Vaše užívateľské správanie na webe, ukladať vaše preferencie a poskytovať obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantné. Tieto súbory cookie sa do vášho prehliadača ukladajú len s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Pomocou cookies používame len anonymné informácie a nespracúvame vaše osobné údaje, t.j. nemôžeme Vás ako osobu identifikovať.

Pri návšteve našich webových stránok máte možnosť upraviť si svoje preferencie z hľadiska používania cookies cez tlačidlo ‚Customize‘. Môžete sa rozhodnúť, či konkrétnu kategóriu cookies povolíte alebo zakážete, ale zakázanie niektorých z nich môže negatívne ovplyvniť správanie sa webu pri prehliadaní.

Citadelo, 2023