ochrana-osobnych-udajov-citadelo

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

PREDPISY O OCHRANE SÚKROMIA

Tieto predpisy o ochrane súkromia (“predpisy o ochrane súkromia”) stanovujú, ako spoločnosť citadelo, s.r.o., IČO: 44 257 848, so sídlom: Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava, (“Citadelo”) zhromažďuje, spracováva a uchováva vaše osobné údaje.

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorá bola alebo by mohla byť identifikovaná.

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame e-mailovú adresu, ktorú nám priamo poskytnete pri registrácii na odber noviniek. Spracovávame tiež informácie zhromaždené zo súborov cookies. Súbory cookies sú malé dátové súbory odosielané z našich webových serverov na váš počítač alebo mobilné zariadenie, ktoré nám umožňujú zistiť napríklad to, akým spôsobom sa dostanete na danú webovú lokalitu, kedy sa vrátite a aké stránky na danej lokalite navštívite.

Prečo spracovávame osobné údaje?

E-mailové adresy zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame na účely zasielania marketingových oznámení a informácii obchodnej a reklamnej povahy, t.j. na to, aby sme vás mohli informovať o našich budúcich ponukách a výrobkoch. Informácie získané zo súborov cookies používame na vyhodnotenie efektívnosti našej webovej lokality, na analýzu trendov a správu lokality.

Spracovanie takýchto údajov je možné len s vašim dobrovoľným súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Akým spôsobom spracovávame osobné údaje a kto má k nim prístup?

Vaše osobné údaje spracováva náš personál v Českej republike alebo na Slovensku. Tieto informácie však môžu na účely IT hostingu a údržby uchovávať aj servery tretích osôb, ktoré sídlia v iných krajinách Európskej únie. Vaše osobné údaje nesprístupníme žiadnej tretej osobe, pokiaľ si to nevyžadujú príslušné zákony. Ako dlho uchovávame osobné údaje? Vaše osobné údaje, ktoré používame na marketingové účely, uchováme dovtedy, kým nám neoznámite, že si už neželáte prijímať novinky.

Ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sa uchovávajú spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú ochranu pred ich zneužitím a stratou a nepovoleným prístupom, úpravou alebo zverejnením. Ak vaše osobné údaje nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, najmä ak odvoláte váš súhlas s ich spracovaním, zabezpečíme primerané kroky na ich likvidáciu alebo trvalé znemožnenie ich priradenia k vašej osobe.

Ako získate prístup k vašim osobným údajom?

Ste oprávnení získať kedykoľvek prístup k osobným údajom, ktoré máme o vás zhromaždené, ako aj kópiu všetkých takých údajov (ak je to technicky možné), a, okrem niekoľkých výnimiek, môžete tieto údaje kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť. Ak si želáte získať prístup k svojim osobným údajom, kontaktujte nás na: [email protected]

Ako sa odhlásiť z odberu?

Ak sa chcete odhlásiť z odberu noviniek a vyčiarknuť sa z našich kontaktných a marketingových zoznamov, môžete tak spraviť kedykoľvek; stačí nás kontaktovať na: [email protected] alebo použiť “odkaz na odhlásenie z odberu”, ktorý sa nachádza na konci každých noviniek, ktoré prijímate.

Čo robiť, ak máte obavy?

Ak máte obavy, že vaše osobné údaje spracovávame v rozpore s príslušnými zákonmi alebo vašimi oprávnenými záujmami alebo že ich spracovaním porušujeme ochranu vášho súkromia, máte právo vzniesť námietku voči takému spôsobu spracovania údajov. Môže nás požiadať, aby sme vám podali vysvetlenie alebo vykonali nápravu a obmedzili rozsah spracovania, upravili alebo vymazali príslušné osobné údaje. Ak naše nápravné opatrenia neodstránia vaše obavy, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Môžu sa tieto predpisy meniť?

Áno, príležitostne môže dôjsť k aktualizácii týchto Predpisov o ochrane súkromia, aby sa tak odrazili zmeny v našich prevádzkových postupoch alebo regulačné zmeny. Bez vášho výslovného súhlasu však neobmedzíme žiadne vaše práva. Všetky prípadné zmeny budú zverejnené na tomto odkaze a ak dôjde k závažným zmenám, budeme vás informovať prostredníctvom e-mailu.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky, požiadavky alebo poznámky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na: [email protected]

Dátum poslednej aktualizácie: september 2017